Profesní kvalifikace

ADMINISTRÁTOR POHŘEBIŠTĚ
69-019-M

Seznam školení a zkoušek

Profesní kvalifikace - k čemu slouží?

Profesní kvalifikace je vytvářena Národním ústavem odborného vzdělávání ve spolupráci se sociálními partnery a resortními ministerstvy, obsahuje kvalifikační a hodnotící standard. Kvalifikační standard je dokument, ve kterém je definováno co by držitel dané kvalifikace měl ovládat, hodnotící standard pak formou odborných způsobilostí přesně stanovuje co a jakým způsobem uchazeč o uznání profesní kvalifikace musí prokázat.

Pokud máte zájem získat osvědčení o uznání profesní kvalifikace, oslovte autorizovanou osobu, která má udělenu autorizaci pro danou profesní kvalifikaci a přihlašte se na zkoušku. Splníte-li všechny požadavky dané hodnotícím standardem, bude Vám vydáno autorizovanou osobou osvědčení o uznání profesní kvalifikace, což je dokument s celostátní platností. Provedení zkoušky je zpoplatněno.

Význam profesních kvalifikací je podpořen požadavky světa práce, kdy zaměstnavatelé často nevyžadují po zaměstnancích dosažený stupeň vzdělání (výuční list nebo maturitní zkoušku), ale pro danou pracovní pozici stačí, pokud zaměstnanec ovládá některé pracovní činnosti pro dané povolání.

Zdroj:
MŠMT - Informace pro uchazeče o složení zkoušky dle zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání

Pro bližší informace o kvalifikačním standardu navštivte:
Obsah zkoušky odborné způsobilosti a seznam autorizovaných osob

Popis zkoušky Administrátor/administrátorka pohřebiště (69-019-M)

Celková doba přípravy na zkoušku (včetně případných časů, kdy se uchazeč připravuje během zkoušky) je 10 až 20 minut. Do doby přípravy na zkoušku se nezapočítává doba na seznámení uchazeče s pracovištěm a s požadavky BOZP a PO.

Doba pro vykonání zkoušky

Celková doba trvání vlastní zkoušky (bez času na přestávky a na přípravu) je 5 až 7 hodin (hodinou se rozumí 60 minut). Zkouška může být rozložena do více dnů.

Nezbytné materiální a technické předpoklady pro provedení zkoušky

(Zajišťuje autorizovaná osoba)
- Místnost pro provedení zkoušky
- PC s tiskárnou a připojením na internet k ověření způsobilosti práce na PC
- Software pro vedení evidence pohřebiště
- Schematický plán hřbitova
- Předloha řádu veřejného pohřebiště
- Předloha smlouvy o nájmu hrobového místa
- Platné znění zákona č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů

Zkouška se skládá z následujících částí:

- Definování veřejného pohřebiště, jeho zřízení a vymezení činností
- Definování pohřbívání, exhumace a nakládání se zpopelněnými ostatky
- Vymezení náležitosti Řádu veřejného pohřebiště
- Užívání hrobového místa na veřejném pohřebišti a přechod nájmu
- Skončení nájmu hrobového místa a vyklizení od hrobového zařízení
- Vedení předepsané evidence veřejného pohřebiště
- Oceňování nájmu hrobových míst a služeb na veřejném pohřebišti

Zdroj:
Národní soustava kvalifikací (NSK)

Kritéria hodnocení/ způsob ověření

Definování veřejného pohřebiště, jeho zřízení a vymezení činností
- Definovat pojem veřejného pohřebiště a uvést, kdo je jeho provozovatelem a čím se odlišuje pohřebiště veřejné od neveřejného | Ústní nebo písemné ověření

- Vysvětlit, kdo může zřídit veřejné pohřebiště a uvést základní požadavky na jeho provozování | Ústní ověření

- Vysvětlit, kdy lze na veřejném pohřebišti vydat zákaz pohřbívání, případně pohřebiště zrušit a jaké podmínky je třeba dodržet | Ústní nebo písemné ověření

- Vyjmenovat, jaké činnosti do provozování pohřebiště patří a jak je lze zajistit | Ústní ověření

Definování pohřbívání, exhumace a nakládání se zpopelněnými ostatky
- Definovat pojem pohřbení a vyjmenovat základní podmínky pro pohřbení do hrobu a hrobky na pohřebišti | Ústní ověření

- Vysvětlit, kdo smí provádět výkopové práce pro pohřbení a vlastní pohřbení na pohřebišti a za jakých podmínek | Ústní ověření

- Definovat pojem exhumace a vyjmenovat zákonné podmínky pro její provedení | Ústní ověření

- Popsat způsoby nakládání se zpopelněnými ostatky na pohřebišti a uvést oprávněné osoby | Ústní ověření

Vymezení náležitosti Řádu veřejného pohřebiště
- Vysvětlit základní náležitosti řádu veřejného pohřebiště, formy jeho vyhlášení, předchozí projednání a zveřejnění | Ústní ověření

- Vytvořit komplexní návrh řádu veřejného pohřebiště podle zadání | Praktické předvedení

Užívání hrobového místa na veřejném pohřebišti a přechod nájmu
- Definovat pojem hrobové místo, jeho rozlišení druhem, plochou a účelem užití | Ústní ověření

- Vymezit základní náležitosti smlouvy o nájmu hrobového místa | Ústní ověření

- Vytvořit komplexní návrh smlouvy o nájmu hrobového místa podle zadání | Praktické předvedení

- Charakterizovat varianty přechodu nájmu k hrobovému místu a vlastnictví k hrobovému zařízení na dědice | Ústní ověření

- Uvést způsob užívání hrobového místa, přístup k němu a možné zásahy do hrobového zařízení během doby trvání nájmu | Ústní ověření

Skončení nájmu hrobového místa a vyklizení od hrobového zařízení
- Vyjmenovat důvody skončení nájmu hrobového místa a povinnosti provozovatele před skončením dosavadní doby nájmu a uvést, za jakých podmínek lze žádost nájemce o obnovu smlouvy o nájmu odmítnout | Ústní ověření

- Vysvětlit povinnosti nájemce při skončení nájmu | Ústní ověření

- Uvést možnosti nakládaní s hrobovým zařízením po skončení nájmu a základní podmínky pro označení věci jako opuštěné | Ústní ověření

Vedení předepsané evidence veřejného pohřebiště
- Uvést základní právní normy pro shromažďování a zpracováváni osobních údajů pro evidenci pohřebiště | Ústní ověření

- Vyjmenovat povinné údaje uvedené v evidenci k jednotlivým hrobovým místům zejména o pohřbených lidských pozůstatcích a ostatcích, o nájemci a o nájemní smlouvě | Ústní ověření

- Uvést, jaké jsou možné formy a rozsah vedení evidence související s provozováním veřejného pohřebiště | Ústní ověření

- Orientovat se ve schematickém plánu pohřebiště ve vazbě na evidenci | Praktické předvedení a ústní ověření

- Vyjmenovat kritéria pro výběr vhodného softwaru pro vedení evidence související s provozováním veřejného pohřebiště | Ústní ověření

- Uvést účelné doby archivace písemností souvisejících s provozováním veřejného pohřebiště | Ústní ověření

Oceňování nájmu hrobových míst a služeb na veřejném pohřebišti
- Uvést základní právní normy pro oceňování zboží a služeb | Ústní ověření

- Vyjmenovat náležitosti, které lze zahrnout do ceny za nájem a služby spojené s nájmem a vymezit její určené podmínky | Ústní ověření

- Vysvětlit, kdo obecně stanoví cenu, jak se vyhlašuje a eviduje | Ústní ověření

- Vysvětlit princip regulace cen, její druhy, kdo je stanoví a jak | Ústní ověření

- Vyjmenovat rozsah regulace cen v pohřebnictví | Ústní ověření

- Uvést rozsah uplatnění DPH při provozování pohřebišť | Ústní ověření

Zdroj:
Národní soustava kvalifikací (NSK)

Termíny zkoušek

po telefonické dohodě, cena - Kč/osoba

Další školení a zkoušky

Pravidelné školení hrobníků a další školení ve spolupráci se Sdružením pohřebnictví v ČR.

Seznam školení a zkoušek najdete na adrese zkousky.excelentt.cz.

Pořadatel

Vzdělávací institut Středočeského kraje - Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, V Kolonii 1804, 28802 Nymburk
Mobil: +420 724 203 892, email: bredlerova@visk.cz
email: prahavs@visk.cz
Doručovací adresa: Zborovská 11, 15021 Praha 5
IČO: 006 41 111
Webová stránka: www.visk.cz
Autorizovaní zástupci právnické osoby: Mgr. Jaroslav Šejvl

Číslo jednací a datum vydání autorizace:

Seznam školení a zkoušek